Odczytywanie istotnych parametrów Exchange za pomocą skryptu PowerShell

Automatyczne zbieranie danych

1.

Pobierz skrypt Powershell

Debug Exchange

2.

Uruchom skrypt (.\debug_exchange.ps1).

Skrypt zbierze wszystkie niezbędne informacje i utworzy archiwum ZIP o nazwie GD_Exchange_Debug.zip na pulpicie bieżącego użytkownika.

Jeśli wywołanie skryptu nie powiedzie się, wykonaj następujące czynności:

1.

Umieść skrypt debug_exchange.ps1 bezpośrednio w C:\.

2.

Uruchom wiersz poleceń (cmd.exe) jako administrator.

3.

Wykonaj polecenie:

powershell.exe -executionpolicy bypass -file "C:\debug_exchange.ps1"

Wszystkie ważne parametry znajdą się teraz w pliku GD_Exchange_Debug.zip.