Funkcja obsługi wielu klientów w G DATA Management Server

Usługa G DATA Management Server jest zdolna do obsługi wielu mandantów. Oznacza to, że można łączyć powiązane ze sobą punkty końcowe w grupy i zarządzać nimi niezależnie od siebie.

Takimi grupami mogą być na przykład różni klienci (jak w przypadku partnerów MES), ale także różne lokalizacje, różne działy itp. Zaletą podziału na mandantów w porównaniu do prostego grupowania jest to, że komputery mające tę samą nazwę mogą być jednoznacznie zidentyfikowane przez przynależność do mandanta.

Dla każdego mandanta można utworzyć oddzielny, zintegrowany login administracyjny do G DATA Administrator. W razie potrzeby można w ten sposób przyznać dostęp lokalnym administratorom do ich punktów końcowych bez udzielania im dostępu do punktów końcowych innych mandantów.

Więcej informacji na temat tworzenia mandantów i generowania pakietów instalacyjnych dla mandantów uzyskasz, klikając odpowiedni link.