Historia zmian 15.1

Nowe funkcje

 • Ulepszono kreator startowy. Obecnie oferuje aktywację Malware Information Initiative (MII) i tworzenie raportu ochrony.

 • Security Information and Event Management (SIEM) jest wspierany.

 • Funkcja Heartbeat w celu dokładniejszej kontroli połączenia sieciowego klientów z serwerem.

 • Nieudane próby logowania do serwera ManagementServer można wyświetlić w raportach.

 • Dodano możliwość bezpośredniego przejścia do klientów z widoku statusu połączeń w panelu G DATA Administrator.

 • Klienta można administracyjnie pozbawić autoryzacji.

 • Ustawienia proxy zostały przeprojektowane i są bardziej przejrzyste.

 • ReportManager został przeprojektowany wizualnie i oferuje ulepszony tryb podglądu.

 • Można dodawać komentarze do zdarzeń bezpieczeństwa.

 • Użytkownik zintegrowany może mieć teraz kilku mandantów.

 • System Linux CentOS 8 jest teraz obsługiwany.

 • W celu zwiększenia bezpieczeństwa nasze oprogramowanie wykorzystuje teraz .NET Framework 4.8.

Zmiana wspieranych systemów

 • Wsparcie dla systemu Windows Server 2008 zostało zakończone. Aktualizacja i instalacja programu zostały zablokowane w tym systemie, aktualizacje sygnatur są nadal dystrybuowane. Wersja 15.0 jest nadal kompatybilna.

 • Wsparcie dla Exchange 2010 zostało zakończone. Aktualizacja i instalacja programu zostały zablokowane w tym systemie, aktualizacje sygnatur są nadal dystrybuowane. Wersja 15.0 jest nadal kompatybilna.

 • Wsparcie dla wszystkich nieobsługiwanych wersji systemu Mac OS zostało zakończone. Obsługiwane są wersje 10.12 i późniejsze.

 • Wsparcie dla wszystkich nieobsługiwanych wersji systemu Linux zostało zakończone. Obsługiwane są systemy CentOS od wersji 7, Debian od wersji 9, openSUSE od wersji 15.2, RHEL od wersji 7, SLES od wersji 12, Ubuntu od wersji 18.04.

 • Obsługa 32-bitowych systemów Linux została zakończona.

Zmiany ogólne

 • Zoptymalizowano: Poprawiono tłumaczenia

 • Zoptymalizowano: Komunikaty o błędach stały się bardziej szczegółowe

 • Zoptymalizowano: Szybkość operacji wejścia/wyjścia plików dzięki szybszemu algorytmowi haszującemu

 • Zoptymalizowano: Zwiększono możliwości technologii BEAST w celu ulepszenia jakości detekcji i oczyszczania w całym systemie

 • Zoptymalizowano: Wykorzystanie procesora i pamięci RAM

 • Zoptymalizowano: Poprawiona stabilność systemu

 • Zoptymalizowano: Poprawiono obsługę komunikatów dotyczących fałszywych detekcji

 • Zoptymalizowano: WP-HTTP2: zwiększono maksymalną liczbę aktywnych połączeń z serwerem z 4 do 128

 • Zmiana: Wszystkie wpisy zawierające datę są wyświetlane w odniesieniu do lokalnego czasu serwera ManagementServer

 • Poprawiono: Poprawiono wyświetlanie i odstępy w interfejsie użytkownika

 • Poprawiono*: Ikona w zasobniku pokazuje poprawny status skanowania

 • Usunięto: Network Monitoring

G DATA Administrator

 • Nowość: Czarną listę/Białą listę można zaimportować za pomocą pliku tekstowego.

 • Nowość: Podczas pobierania utworzonego pakietu instalacyjnego pasek ładowania pokazuje postęp

 • Nowość: Podczas wybierania ustawień proxy zdefiniowanych przez użytkownika pojawia się informacja, że to ustawienie może zagrażać bezpieczeństwu klienta.

 • Zmiana: Możliwość zachowania wyjątków po przeniesieniu klienta pomiędzy grupami

 • Zmiana: Przyciski "Podgląd strony" i "Drukuj" zostały zastąpione przez "Eksportuj CSV".

 • Zmiana: Wyszukiwanie nazwy stacji roboczych ignoruje grupy funkcjonalne i nazwę głównego węzła (serwera)

 • Poprawiono: Liczba elementów oraz wybranych elementów jest teraz wyświetlana

 • Poprawiono: Naprawiono problem skutkujący ciągłym raportowaniem zmian ustawień strażnika w serwerze

 • Usunięto: Usunięto przegląd nieaktywnych stacji

Panel powiadomień

 • Nowość: Dodano ikonę statusu połączenia z chmurą G DATA Cloud z możliwością sprawdzenia szczegółów.

 • Poprawiono: Kliknięcie raportów klienta w widoku powiadomień otwiera prawidłowo dzienniki infrastruktury

 • Poprawiono: Po skierowaniu kursora myszy na ikonę statusu aktualizacji programu ManagementServer wyświetlana jest aktualna wersja.

Stacje robocze

 • Nowość: Bieżący dodatek Service Pack dla klienta Windows jest wyświetlany w przeglądzie klienta.

 • Nowość: Lista zainstalowanych programów klienta może zostać wyeksportowana

 • Zmiana: Kolumna "stacje robocze" jest wyświetlana domyślnie, jeśli utworzono kilku klientów

 • Zmiana: W polu Stacje/grupy z innymi ustawieniami wyświetlane są tylko istotne różnice

 • Poprawiono: Naprawiono problem z błędnym rozpoznawaniem systemu Windows Server 2019 jako Windows 10 w przeglądzie stacji roboczych

 • Poprawiono: Możliwość eksportu ustawień klienta i ustawień grupy

 • Poprawiono: Poprawiono wczytywanie białych / czarnych list AntiSpam

Ustawienia Exchange

 • Nowość: Zainfekowane wiadomości e-mail są przenoszone do kwarantanny; podejrzane załączniki mogą być pobierane za pośrednictwem G DATA Administrator do dalszej analizy.

 • Poprawiono: Podczas skanowania wiadomości e-mail za pośrednictwem serwera Exchange nie występują więcej problemy z komunikacją

 • Poprawiono: Skanowanie poczty e-mail można również wykonać na grupach Exchange

Ustawienia Android

 • Nowość: Urządzenia z systemem Android można nazwać jeszcze przed instalacją. Po instalacji zalogują się do ManagementServer z przypisaną nazwą.

 • Nowość: Dodano wyjaśnienie dotyczące ochrony karty SIM

 • Zmiana: "Wykrywanie kradzieży" jest teraz nazywane "ochroną karty SIM".

Zlecenia

 • Poprawiono: Wyświetlanie najnowszych poprawek innych producentów w ramach PatchManagement

 • Poprawiono: Jeśli wybrano kilka poprawek za pomocą konfiguracji poprawek, są one wykonywane natychmiast lub w żądanym czasie po sprawdzeniu możliwości zastosowania

 • Poprawiono: Skanowanie okresowe jest wykonywane w zakładanym czasie

Policy Manager

 • Poprawiono: Rozwiązany problem blokowania funkcji backupu stanu systemu Windows Server przez sterownik kontroli urządzeń

 • Poprawiono: Rozwiązany problem niewidocznych urządzeń w kontroli urządzeń dla G DATA Light Agent

 • Poprawiono: Rozwiązany problem występowania niespodziewanego wyjątku aplikacji podczas próby edycji wykluczeń należących do stacji roboczych z poziomu grup modułu kontroli urządzeń

Firewall

 • Nowość: Microsoft Edge jest dostępny w zestawach reguł zapory sieciowej

Raporty

 • Zmiana: Zredukowano i przesunięto ilość raportów dotyczących braku połączenia z VRSS do logów infrastruktury serwera.

 • Zoptymalizowano: Usprawniono zarządzanie przestrzenią do przechowywania logów

 • Poprawiono: Rozwiązano problem brakujących kolumn przy eksporcie raportów

Statystyki

 • Poprawiono: Usunięto widok statystyk modułu PatchManagement dla licencji go nieposiadających

G DATA Management Server

 • Nowość: Połączenie z ActionCenter można rozłączyć za pomocą przycisku

 • Nowość: Powiadomienie w przypadku nieprawidłowych danych dostępu do ActionCenter

 • Poprawiono: Klient zachowuje wyjątki dla skanowania na żądanie po synchronizacji z ManagementServer

 • Poprawiono*: Log z zakończonej dezinstalacji klienta Linux jest przesyłana do ManagementServer

Synchronizacja

 • Nowość: Serwer podrzędny: Dodano sterowanie interwałem synchronizacji sygnatur i plików (pomocne przy niskiej przepustowości łącza)

 • Zoptymalizowano: ManagementServer może teraz zarządzać do 100 000 klientów Active Directory

 • Poprawiono: Automatyczna synchronizacja Active Directory może zostać ponownie aktywowana

 • Poprawiono: Procedura automatycznej instalacji na nowych maszynach Active Directory

 • Poprawiono: Klienty pozostają widoczne po synchronizacji między serwerem podrzędnym i głównym

Report Manager

 • Nowość: Powiadomienia e-mail można skonfigurować dla różnych odbiorców

Kwarantanna

 • Nowość: Dodano możliwość interakcji z lokalną kwarantanną klienta poprzez G DATA Administrator

 • Nowość: Dodano możliwość ustawienia maksymalnego rozmiaru plików kwarantanny do wysłania

 • Zmiana: Dodano widoczność podejrzanych plików znalezionych za pomocą wtyczki Outlook

Wtyczka Outlook

 • Nowość: Konta e-mail mogą być wykluczone ze skanowania w poszukiwaniu spamu

 • Zoptymalizowano: Dodano weryfikację przed dodaniem sprzecznych reguł do białej / czarnej listy AntiSpam. Nowa reguła zastępuje starą.

 • Zoptymalizowano: Ulepszono skanowanie wiadomości e-mail w programie Outlook

 • Zoptymalizowano: Ulepszono wyświetlanie w przypadku wykrycia wirusa przez program Outlook

 • Poprawiono: Wtyczka Outlook działa stabilnie podczas weryfikacji antyspamowych

Baza danych

 • Zoptymalizowano: w przypadku problemów z komunikacją z bazą danych wyświetlane są bardziej znaczące wskazania

Przeglądarka

 • Nowość: Wtyczka przeglądarki Edge jest również obsługiwana przez Microsoft dla systemów Windows 7 i Windows 8.1

Light Agent

 • Poprawiono: ustawienia Virtual Remote Scan Server w Light Agent są również wyświetlane po synchronizacji Active Directory.

Managed Endpoint Security

 • Zoptymalizowano: Obliczenia dla raportu licencyjnego zostały doprecyzowane

Android

 • Usunięto: Ze względu na zmienione zasady systemu Android, wybór typu telefonu jest pomijany od wersji 27 MobileSecurity.

Linux

 • Nowość: dodano informację do nagłówka email w przypadku fałszywych detekcji Cyren

 • Poprawiano: Inicjalizacja silnika A działa bez restartu

 • Poprawiano: Rozwiązano problem blokowania dostępu do udziału sieciowego na CentOS 8

 • Poprawiano: Jeśli skanowanie jest uruchamiane za pomocą wiersza poleceń, po jego zakończeniu wyświetlany jest raport