Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych bazy danych G DATA Management Server

Sposoby tworzenia i przywracania kopii zapasowych bazy danych

Istnieją różne sposoby tworzenia kopii zapasowej bazy danych serwera zarządzającego G DATA. Opisujemy trzy sposoby, dzięki którym można utworzyć kompletną kopię zapasową bazy danych przy swobodnym wyborze przestrzeni dyskowej.

  • Poprzez program GData.Business.Server.Config.exe

  • Poprzez wiersz poleceń GData.Business.Server.Cli.exe

  • Poprzez kopię oryginalnych plików bazy danych

Eksport i import bazy danych za pomocą GData.Business.Server.Config.exe

Więcej informacji na temat programu znajduje się w linku Tworzenie i przypisywanie bazy danych G DATA Management Server.

GData.Business.Server.Config.exe znajduje się w folderze instalacyjnym programu G DATA Management Server, zazwyczaj w:

C:\Program Files (x86)\G DATA\G DATA AntiVirus ManagementServer

Program wyświetla różne parametry instalacji SQL Server. Kliknięcie przycisku Weryfikuj sprawdza, czy baza danych może zostać pomyślnie otwarta.

Kopie zapasowe baz danych można tworzyć za pomocą funkcji Tworzenie kopii. Nie ma potrzeby podawania folderu. Jeśli nic nie wpiszesz, plik zostanie zapisany w katalogu kopii zapasowej używanej instancji SQL Server (np. C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL15.SQLEXPRESS\MSSQL\Backup\GDataAntiVirusMMS_20210812160952.bak).

Można również wybrać dowolny folder na komputerze, na którym zainstalowana jest baza danych. Jeśli został zdefiniowany lokalny serwer bazy danych, może to być lokalny folder. Jeżeli zdefiniowany został zewnętrzny serwer SQL, należy podać ścieżkę w formacie UNC, np. \Backupserver\C$\Backups. Korzystając z ikony po prawej stronie, folder można również wybrać za pomocą struktury drzewa.

W przypadku Przywracania folder, w którym znajduje się plik kopii zapasowej jest wprowadzany jako ścieżka do pliku. Jeśli wprowadzona zostanie inna nazwa pliku, zostanie utworzona nowa baza danych z zawartością kopii zapasowej.

Konto usługi SQL Server wymaga praw zapisu (dla kopii zapasowej) i odczytu (dla odtworzenia kopii zapasowej) dla danego folderu. Należy pamiętać, że to konto niekoniecznie jest kontem wprowadzonym w tym narzędziu.

0

Eksport bazy danych za pomocą GData.Business.Server.Cli.exe

Aplikacja wiersza poleceń GData.Business.Server.Cli.exe, znajdująca się również w katalogu instalacyjnym G DATA ManagementServer, może być używana do automatycznego wykonywania kopii zapasowych baz danych. Aby zapewnić regularne tworzenie kopii zapasowych bazy danych, można dodać zadanie do harmonogramu zadań systemu Windows (Start > Uruchom > taskschd.msc). Pamiętaj, aby zaznaczyć opcję "Uruchom niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany", w przeciwnym razie kopia zapasowa czekać na zalogowanie użytkownika.

Podobnie jak w przypadku wszystkich zadań związanych z tworzeniem kopii zapasowych należy sprawdzić, czy skonfigurowane zadanie zostało pomyślnie wykonane i czy w żądanym miejscu zapisu rzeczywiście została utworzona kopia zapasowa. Za pomocą tej aplikacji nie można uruchomić przywracania; w razie potrzeby należy przeprowadzić przywracanie w sposób opisany w punkcie 1.

Ten program nie może być użyty do przywracania kopii zapasowej; należy użyć aplikacji GData.Business.Server.Config.exe
Parametry są następujące:
Parametr Znaczenie

createdbbackup

Uruchamia tworzenie kopii zapasowej bazy danych.

--targetfolder="Ścieżka"

Opcjonalnie. Folder docelowy kopii zapasowej. "Ścieżka" powinna być ścieżką bezwzględną lub ścieżką UNC, jeśli połączenie odbywa się do zdalnego serwera SQL.

--username="Użytkownik"

Opcjonalnie. Nazwa użytkownika, za pomocą której ManagementServer loguje się do serwera SQL.

--password="Hasło"

Opcjonalnie. Hasło, za pomocą którego ManagementServer loguje się do serwera SQL.

--dbname="Baza danych"

Opcjonalnie. Baza danych, której kopia zapasowa ma zostać wykonana.

--servername="Serwer"

Opcjonalnie. Twoja instancja SQL Server, z którą zintegrowana jest baza danych.

--usewinauth

Opcjonalnie. Używa aktualnie zalogowanego użytkownika Windows do zalogowania się do określonej instancji SQL Server.

Jeśli folder kopii zapasowej został wcześniej wybrany za pomocą GData.Business.Server.Config.exe, zostanie on użyty, jeśli nie został ustawiony żaden parametr. Podobnie instancja serwera, nazwa bazy danych, nazwa użytkownika i hasło są pobierane z istniejącej konfiguracji GData.Business.Server.Config.exe. Konto należące do usługi SQL Server musi mieć odpowiednie uprawnienia do zapisu w folderze kopii zapasowych. Niekoniecznie jest to konto podane w parametrach --username lub --password.

Jeśli ManagementServer został skonfigurowany z lokalnym SQL Server Express, polecenie ma typowo postać

GData.Business.Server.Cli.exe createdbbackup --targetfolder="ścieżka"

gdzie "ścieżka" musi być zastąpiona przez bezwzględną ścieżkę do folderu kopii zapasowej.

Przykład

Przykład z bazą danych GData_AntiVirus_MMS na instancji serwera GDATA2014, folderem kopii zapasowych MMS na serwerze BACKUPSRV i nazwą użytkownika "SQLAdmin" z hasłem "password".

Parametr Znaczenie

createdbbackup

Uruchamia tworzenie kopii zapasowej bazy danych.

--targetfolder="\\BACKUPSRV\MMS"

Folder Kopii zapasowej MMS na serwerze BACKUPSRV

--username="SQLAdmin"

Użytkownik SQL

--password="password"

Hasło

--dbname="GData_AntiVirus_MMS"

Nazwa bazy danych

--servername="GDATA2014"

Nazwa serwera SQL

GData.Business.Server.Cli.exe createdbbackup --targetfolder="\\BACKUPSRV\MMS" --username="SQLAdmin" --password="password" --dbname="GData_AntiVirus_MMS" --servername="GDATA2014"

Kopia zapasowa oryginalnych plików bazy danych

Jeśli zachodzi konieczność migracji bazy danych ze starszej wersji G DATA ManagementServer do nowszej, najlepszym rozwiązaniem jest użycie kopii oryginalnych plików bazy danych. Oryginalne pliki należy również wykorzystać podczas migracji na inny serwer (instrukcje krok po kroku znajdują się w artykule Przenoszenie G DATA Management Server do innego systemu.

Niezbędne pliki znajdują się w katalogu bazy danych serwera SQL.

Przykład

Pliki w katalogu C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL12.GDATA2014\MSSQL\DATA

  • GDATA_AntiVirus_MMS_[Znacznik czasu].mdf

  • GDATA_AntiVirus_MMS_[Znacznik czasu].ldf

oraz pliki w katalogu C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\MSSQL12.GDATA2014\MSSQL\DATA

  • GDATA_AntiVirus_MMS_[Znacznik czasu].mdf

  • GDATA_AntiVirus_MMS_[Znacznik czasu].mdf