Historia zmian 15.3

Nowe funkcje

 • Rozszerzone informacje analityczne w zdarzeniach dotyczących bezpieczeństwa, w tym: SHA256, ostatni zapis i dostęp do pliku, właściciel, rozmiar pliku oraz nazwa procesu wywołującego.

 • Zmiany ustawień klienta są rejestrowane w logach serwera. Oznacza to, że modyfikacje mogą być teraz śledzone. Wyjątkiem są zmiany w ustawieniach spamu.

 • Zdarzenia bezpieczeństwa strażnika i zadań skanowania są zapisywane w dziennikach zdarzeń systemu Windows (dzienniki aplikacji i usług) danego klienta.

Wsparcie dla systemów

 • Usunięto: Zakończona obsługa systemu CentOS 8.

 • Dodano: G DATA Linux Client: Ubuntu 22.04

 • Dodano: G DATA Linux Client: Debian 11

 • Dodano: G DATA Linux Client: RHEL 8

 • Dodano: G DATA Linux Web Security Gateway: Ubuntu 22.04

 • Dodano: G DATA Linux Mail Security Gateway: Ubuntu 22.04

 • Dodano: G DATA Linux Web Security Gateway: Debian 11

 • Dodano: G DATA Linux Mail Security Gateway: Debian 11

 • Dodano: Wsparcie dla Windows 11 i Windows Server 2019/2022.

Ogólne zmiany

 • Nowość: Certyfikacja plików G Data została zmieniona na aktualną procedurę Microsoft Azure Code Signing (ACS).

 • Optymalizacja: Usunięto czasami mylącą informację o dacie w polu "stan danych" zarówno w programie G DATA Administrator, jak i na ikonie w zasobniku klienta. Informacje o dacie odnoszą się teraz wyłącznie do wersji sygnatury.

SIEM

 • Nowość: Aktualizacja udostępnia wstępnie skonfigurowane pliki telegraf.config dla programów Graylog, Splunk i Syslog. Użyte pliki nie zostaną nadpisane w przyszłych aktualizacjach.

 • Poprawiono: Rozwiązano problemy z przesyłaniem danych między serwerem G DATA ManagementServer a usługą Telegraf.

 • Usunięto: Usługa Telegraf nie jest więcej tworzona automatycznie.

G DATA Administrator

 • Nowość: W widoku ManagementServer > Aktualizacje > Aktualizacje sygnatur wyświetlany jest numer wersji dodatkowych komponentów zabezpieczających załadowanych na G DATA ManagementServer.

 • Nowość: W widoku Stacje robocze > Powiadomienia wyświetlany jest numer wersji dodatkowych komponentów zabezpieczeń załadowanych na danym kliencie.

 • Nowość: Komunikaty alarmowe zostały uzupełnione o funkcję "Raporty stopniowego rozdzielania aktualizacji".

 • Rozszerzono: Systemy operacyjne Windows 11, Windows Server 2022 i Windows 10 21H2 są wyświetlane w informacjach o systemie klienta.

 • Optymalizacja: Sortowanie drzewa obiektów.

 • Poprawiono: Rozwiązano problemy z ustawianiem wyjątków dla modułu AntiRansomWare.

 • Poprawiono: Rozwiązano problemy z logowaniem przy użyciu Portable Admin Launcher.

 • Poprawiono: Rozwiązano problemy z otwieraniem menu ustawień klienta / Strażnik.

Aktualizacje

 • Nowość: Niewystarczająco zaktualizowane systemy nie otrzymają automatycznie aktualizacji programu. Funkcja "Automatyczna aktualizacja plików programu" zostanie wyłączona i raport zostanie utworzony w dziennikach infrastruktury. Więcej informacji na ten temat w artykule: aktualizowanie stanu systemów operacyjnych.

Nie dotyczy to serwerów podrzędnych G DATA SubnetServer. Przed aktualizacją programu należy upewnić się, że systemy są zaktualizowane.
 • Optymalizacja: Zredukowano wykorzystanie pamięci podczas aktualizacji sygnatur poprzez usuwanie zbędnych pakietów.

 • Optymalizacja: Aktualizacje plików programu klienta są powtarzane w przypadku niepowodzenia instalacji.

 • Optymalizacja: Zmieniono sposób aktualizacji plików programu klienta MAC. Klienty otrzymują teraz aktualizacje programu bezpośrednio z serwera zarządzającego G DATA.

 • Optymalizacja: Rozwiązano problemy z wczytywaniem przez klienta dodatkowych komponentów zabezpieczeń z Internetu.

 • Optymalizacja: Rozwiązano problem niewykonywania się automatycznych aktualizacji sygnatur wirusów w G DATA ManagementServer.

 • Optymalizacja: Rozwiązano problem z wywoływaniem aktualizacji plików programu po każdorazowym kontakcie klienta Linux z serwerem, jeżeli klient ma włączoną funkcję "Automatyczna aktualizacja plików programu".

 • Usunięto: Usunięto przestarzałe cykle aktualizacji sygnatur "Co tydzień" i "Po nawiązaniu połączenia".

G DATA Management Server

 • Nowość: Komunikat alarmowy w przypadku zapełnienia dysku twardego serwera G DATA ManagementServer (konfigurowalne w pliku config.xml: PercentageThresholdFreeSpace).

 • Nowość: Jeśli nazwy komputerów zostały zamienione w usłudze Active Directory, wystąpią problemy z synchronizacją między G DATA ManagementServer i Active Directory. Incydent tego typu zostanie udokumentowany w dziennikach infrastruktury wraz ze szczegółowymi informacjami na temat klientów powodujących problem.

 • Poprawiono: Rozwiązano błąd dotyczący nieobsługiwanej wcześniej funkcji concat na systemach pracujących pod SQL Server 2008R2.

SecurityClient

 • Nowość: Zdarzenia bezpieczeństwa związane z ochroną w czasie rzeczywistym i zleceniami skanowania są zapisywane w dziennikach zdarzeń systemu Windows (dzienniki aplikacji i usług) klienta, którego dotyczą.

 • Optymalizacja: Specyficzne dla klienta wyjątki strażnika i zleceń skanowania są zachowywane podczas przenoszenia do innej grupy.

 • Poprawiono: Rozwiązano problem z przełączaniem funkcji peer-to-peer.

 • Poprawiono: Rozwiązano problem znaczącego spowolnienia systemu podczas uruchamiania w wyniku uszkodzenia pliku VDB. Plik zostanie automatycznie naprawiony.

 • Poprawiono: Błąd w G DATA Security Client mógł w skrajnych przypadkach powodować uszkodzenie baz danych. Błąd zaistniał w aktualizacji 15.2, wersje wcześniejsze nie były dotknięte tym problemem.

 • Poprawiono: Wtyczka Outlook mogła czasami powodować zawieszanie się programu Microsoft Outlook. Ten błąd został naprawiony.

MAC

 • Nowość: Status aktualności plików programu klientów MAC jest teraz wyświetlany w G DATA Administrator.

Patch Management

 • Optymalizacja: Poprawiona wydajność.

 • Dodano: Dodano brakujące aktualizacje przeglądarek.

Policy Manager

 • Optymalizacja: Zaktualizowano kategorie kontroli treści stron internetowych.

Raporty

 • Optymalizacja: Po aktualizacji przeglądarki internetowej w dziennikach zdarzeń nie są zgłaszane więcej komunikaty dotyczące wtyczek. Raporty są tworzone tylko wtedy, gdy wtyczka jest aktywowana i dezaktywowana w przeglądarce internetowej.

Synchronizacja

 • Poprawiono: Rozwiązano problem nierespektowania zmian ustawień kontroli urządzeń przez G DATA Security Client.

 • Poprawiono: Rozwiązano problem synchronizacji serwera podrzędnego z serwerem głównym w przypadku korzystania z komentarzy w raportach.

Android

 • Poprawiono: Link do serwera G DATA ManagementServer jest ponownie poprawnie wyświetlany/przekazywany w wysłanej wiadomości e-mail dotyczącej instalacji klienta Android.