Plik config.xml

Ten artykuł zawiera przegląd zmiennych ustawień konfiguracyjnych dla G DATA Management Server

Plik konfiguracyjny config.xml zawiera wszystkie modyfikowalne parametry środowiska G DATA Management Server. Są one ładowane podczas uruchamiania, dlatego usługa "G DATA Management Server" musi być zawsze ponownie uruchomiona po wprowadzeniu zmian. Dopiero wtedy zostaną zastosowane nowe parametry.

Plik znajduje się w katalogu programu G DATA Management Server, domyślnie:

C:\Program Files (x86)\G Data\G DATA AntiVirus ManagementServer

Podczas zapisywania pliku Config.xml należy upewnić się, że plik jest zapisywany z rozszerzeniem .xml. (Gdy używana jest opcja "Zapisz jako", domyślnym ustawieniem edytora tekstu jest ".txt". Skutkuje to tym, że .txt jest nadal dołączane do wprowadzonej nazwy. Aby tego uniknąć, należy zmienić ustawienie na "Wszystkie pliki").

Struktura pliku "Config.xml" powinna być znajoma dla administratorów, którzy już wcześniej edytowali pliki konfiguracyjne XML. Plik definiuje różne grupy ustawień i wymienia ustawienia w danej grupie za pomocą pary znaczników <setting></setting>. Każde ustawienie ma nazwę, typ i wartość, które są zdefiniowane jako atrybuty w znaczniku <setting>. Wartościami są zazwyczaj liczby całkowite, wartości logiczne (prawda/fałsz), łańcuchy lub wartości TimeSpan. Tabela w tej sekcji zawiera nazwę ustawienia i związane z nim możliwe wartości. Nazwa ustawienia nie powinna być nigdy edytowana, tylko wartość.

Ustawienia w Config.xml są pogrupowane według tematów. Poszczególne grupy i ich najważniejsze ustawienia są wymienione poniżej.

Przykład
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<config>
  <group name="Database">
    <setting name="DbServer" type="string" value=".\GDATA2014" />
    ...
  </group>
</config>

Baza danych: <group name="Database">

Konfiguracja bazy danych ManagementServer.

Ustawienia te powinny być konfigurowane za pomocą programu GData.Business.Server.Config.exe: Tworzenie i przypisywanie bazy danych

Opcja Wartość domyślna Znaczenie

DbServer

.\GDATA2014

Instancja bazy danych.

Database

GData_AntiVirus_MMS

Nazwa bazy danych.

DbUser

<pusty>

Nazwa użytkownika bazy danych.

DbPassword

<pusty>

Hasło dostępu do bazy danych.

UseSQLWindowsAuth

True

Stosuj uwierzytelnianie Windows do instancji SQL (Tak/Nie).

DBConvertTimeout

300

Czas przekroczenia limitu czasu konwersji w minutach.

AllowSecondaryConvert

False

Pozwól na drugą próbę konwersji (Tak/Nie).

Przykład
<group name="Database">
  <setting name="DbServer" type="string" value=".\GDATA2014" />
  <setting name="Database" type="string" value="GData_AntiVirus_MMS" />
  <setting name="DbUser" type="string" value="" />
  <setting name="DbPassword" type="string" value="" />
  <setting name="UseSQLWindowsAuth" type="bool" value="True" />
  <!--Timeout in minutes !-->
  <setting name="DBConvertTimeout" type="int" value="300" />
  <setting name="AllowSecondaryConvert" type="bool" value="False" />
</group>

Kultura: <group name="Culture">

Ustawienia specyficzne dla regionu.

Opcja Wartość domyślna Znaczenie

EmailCodePage

<pusty>

Strona kodowa dla wychodzących wiadomości e-mail. Jeśli nie zdefiniowano strony kodowej, używany jest UTF-8.

Przykład
<group name="Culture">
  <setting name="Ui" type="string" value="pl" />
  <setting name="Language" type="string" value="POL" />
  <setting name="Email" type="string" value="ambulans@gdata.pl" />
  <setting name="EmailCodePage" type="string" value="" />
</group>

Aktualizacje Peer-to-Peer: <group name="P2P">

Ustawienia dla dystrybucji aktualizacji peer-to-peer.

Domyślnie dystrybucja aktualizacji peer-to-peer jest skonfigurowana w taki sposób, że G DATA Management Server sugeruje najbardziej odpowiednie maszyny (np. pod względem obciążenia sieci i czasu trwania aktualizacji) dla każdego klienta w celu załadowania aktualizacji peer-to-peer. W niektórych szczególnych przypadkach może być konieczna zmiana kryteriów G DATA Management Server w celu osiągnięcia optymalnego rezultatu.

W poniższej tabeli znajduje się przegląd zmiennych parametrów. Przed zmianą tych wartości należy najpierw usunąć z rejestru wartość DoNotConsiderP2PConfigToDB z klucza

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Wow6432Node\G DATA\AVK ManagementServer

w przypadku systemu 32-bitowego wartość znajduje się w kluczu

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\G DATA\AVK ManagementServer

Jeśli po ponownym uruchomieniu usługi G DATA Management Server klucz jest nadal obecny, zmienione wartości nie zostaną wczytane.

Opcja Wartość domyślna Znaczenie

P2PMaxNumberOfHops

1

Maksymalna liczba skoków (ICMP) pomiędzy dwoma klientami, aby można było stwierdzić, że znajdują się oni w swoim sąsiedztwie.

P2PConnectRetries

3

Maksymalna liczba prób nawiązania połączenia, zanim klient przekaże żądanie połączenia do innego peera.

P2PClientMaxServedPeers

5

Maksymalna liczba klientów, którzy są jednocześnie obsługiwani przez danego peera.

P2PClientAbandonedConnectionThresholdMin

1

Maksymalny okres bezczynności (w minutach), zanim połączenie zostanie uznane za zerwane (po stronie klienta).

P2PConsiderClientsOnBattery

False

Klienty pracujące na zasilaniu bateryjnym są wykluczeni jako źródło aktualizacji.

P2PConsiderClientsLastAccess

True

Podczas wyznaczania klienta jako źródła aktualizacji, brany jest pod uwagę ostatni kontakt klienta z serwerem.

P2PConsiderClientsSubnet

False

Klienty uznawane są za sąsiednie, jeśli oba pochodzą z tej samej podsieci.

P2PConsiderClientsDomain

True

Klienty uznawane są za sąsiednie, jeśli oba mają tę samą domenę.

P2PConsiderClientsDHCP

False

Klienty uznawane są za sąsiednie, jeśli oba posiadają ten sam serwer DHCP.

P2PConsiderClientsGateway

False

Klienty uznawane są za sąsiednie, jeśli oba posiadają tę samą bramę domyślną.

P2PMmsMaxServedPeers

50

Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń klienckich obsługiwanych przez ManagementServer (połączenia wykorzystywane do pobierania aktualizacji sygnatury/programu).

P2PMmsAbandonedConnectionThresholdMin

1

Maksymalny okres bezczynności (w minutach), po którym połączenie zostanie uznane za zakończone (po stronie ManagementServer).

P2PDisablePGMUpdateDistribution

False

Włącza lub wyłącza dystrybucję peer-to-peer aktualizacji plików programu (tylko aktualizacje sygnatur są dystrybuowane metodą peer-to-peer).

Przykład
<group name="P2P">
  <setting name="P2PMaxNumberOfHops" type="int" value="1" />
  <setting name="P2PConnectRetries" type="int" value="3" />
  <setting name="P2PClientMaxServedPeers" type="int" value="5" />
  <setting name="P2PClientAbandonedConnectionThresholdMin" type="int" value="1" />
  <setting name="P2PConsiderClientsOnBattery" type="bool" value="False" />
  <setting name="P2PConsiderClientsLastAccess" type="bool" value="True" />
  <setting name="P2PConsiderClientsSubnet" type="bool" value="False" />
  <setting name="P2PConsiderClientsDomain" type="bool" value="True" />
  <setting name="P2PConsiderClientsDHCP" type="bool" value="False" />
  <setting name="P2PConsiderClientsGateway" type="bool" value="False" />
  <setting name="P2PMmsMaxServedPeers" type="int" value="50" />
  <setting name="P2PMmsAbandonedConnectionThresholdMin" type="int" value="1" />
  <setting name="P2PDisablePGMUpdateDistribution" type="bool" value="False" />
</group>

Stopniowe rozdzielanie: <group name="Programupdate">

Ustawienia stopniowej dystrybucji aktualizacji.

Wiele elementów kalkulacji można idealnie dopasować do warunków panujących w każdej sieci. Dla pierwszych sześciu etapów zdefiniowane są wartości domyślne. Jeśli używanych jest więcej etapów, dodatkowe wartości mogą być dodane do pliku konfiguracyjnego. Jeśli jest więcej poziomów niż wartości dla danego ustawienia, kolejne wartości są ekstrapolowane z zakresu (szacowane na podstawie istniejących wartości, bardziej szczegółowe wyjaśnienie znajduje się w Wikipedii: Ekstrapolacja).

Opcja Wartość domyślna Znaczenie

SPUEnable

3

Maska bitowa dla dwóch ustawień w oknie Aktualizacje > Stopniowe rozdzielanie: "Rozdzielaj stopniowo aktualizacje programu" (1) i "Automatycznie ustal stacje pierwszej grupy" (2).

SPUStopAbsolute

5,15,20,30,40,50

Liczba wadliwych klientów na etapie, na którym stopniowa dystrybucja oprogramowania powinna zostać zatrzymana (liczba bezwzględna). Stosowane, jeśli wartość jest mniejsza niż SPUStopPromille.

SPUStopPromille

25,75,100,150,200,250

Liczba wadliwych klientów na etap, na którym należy zatrzymać etapową dystrybucję oprogramowania (na tysiąc). Stosowane, jeśli wartość jest mniejsza niż SPUStopAbsolute.

SPUStepsAbsolute

20,60,120,300,500,1000

Parametr obecnie nieużywany.

SPUStepsTimespan

3.00:00:00 (3 dni)

Format dd.hh:mm:ss. Okres do uruchomienia następnego etapu. Odpowiada ustawieniu "Udostępnienie następnej grupy" w G DATA Administrator.

SPUZombieTimespan

14.00:00:00 (14 dni)

Format dd.hh:mm:ss. Klienty, które nie połączyły się z serwerem w określonym czasie, nie są uwzględniani w obliczeniach matematycznych, które regulują etapową dystrybucję oprogramowania.

SPUFirstStepLimit

5,20

Minimalna i maksymalna liczba klientów, którzy mają być włączeni do pierwszego etapu.

SPUTotalSteps

3

Liczba etapów. Odpowiada ustawieniu "Ilość stopni" w programie G DATA Administrator.

SPUSyncTimespan

00:30:00 (30 minut)

Format dd.hh:mm:ss. Synchronizacja stanu stopniowej dystrybucji oprogramowania pomiędzy klientami, serwerami podrzędnymi i ManagementServer.

SPUMinClients

10

Minimalna liczba klientów w sieci wymagana do rozpoczęcia etapowej dystrybucji oprogramowania.

Przykład
<group name="Programupdate">
  <setting name="SPUEnable" type="int" value="3" />
  <setting name="SPUStopAbsolute" type="string" value="5,15,20,30,40,50" />
  <setting name="SPUStopPromille" type="string" value="25,75,100,150,200,250" />
  <setting name="SPUStepsAbsolute" type="string" value="20,60,120,300,500,1000" />
  <setting name="SPUStepsPromille" type="string" value="100,300,600,1500,2500,5000" />
  <setting name="SPUStepsTimespan" type="TimeSpan" value="3.00:00:00" />
  <setting name="SPUZombieTimespan" type="TimeSpan" value="14.00:00:00" />
  <setting name="SPUFirstStepLimit" type="string" value="5,20" />
  <setting name="SPUTotalSteps" type="int" value="3" />
  <setting name="SPUSyncTimespan" type="TimeSpan" value="00:30:00" />
  <setting name="SPUReportTimespan" type="TimeSpan" value="01:00:00" />
  <setting name="SPUMinClients" type="int" value="10" />
  <setting name="UseTelBeta" type="bool" value="False" />
</group>

Katalogi: <group name="Folder">

Tutaj znajdują się wszystkie zmienne katalogi używane przez G DATA Management Server.

Niektóre katalogi nie mogą być łatwo zmienione bez dostosowania istniejących kluczy rejestru, które mogą być związane ze zmienioną ścieżką.

Opcja Wartość domyślna Znaczenie

LogFileFolder

C:\ProgramData\G DATA\AntiVirus ManagementServer\Log

Lokalizacja plików logów serwera G DATA Management Server.

QuarantineFolder

C:\ProgramData\G DATA\AntiVirus ManagementServer\Quarantine

Lokalizacja plików, które zostały poddane kwarantannie przez klientów i przesłane do serwera.

UpdateDistributionFolder

C:\ProgramData\G DATA\AntiVirus ManagementServer\Updates

Lokalizacja plików aktualizacji sygnatur wirusów i plików programu. Wartość ta jest synchronizowana z plikiem IUpdateCfg.xml przy każdym uruchomieniu ManagementServer. Zmiana katalogu przechowywania aktualizacji.

InternetUpdatePgmFolder

C:\Program Files (x86)\G Data\G DATA AntiVirus ManagementServer

Folder, w którym domyślnie zapisany jest składnik Internet Update (IUpdate.exe). Wartość ta nie powinna być zmieniana

BackupFolders

C:\ProgramData\G DATA\AntiVirus ManagementServer\Backup

Domyślna ścieżka dla kopii zapasowych. Ignorowane, jeśli w G DATA Administrator zdefiniowano ścieżki dla kopii zapasowych.

DBBackupFolder

<puste>

Ostatni folder kopii zapasowej bazy danych użyty w GdmmsConfig.exe. Ustawienie folderu powinno być zmieniane tylko poprzez interfejs użytkownika GdmmsConfig.exe.

AdvancedReportingFolder

AdvancedReporting

Lokalizacja katalogu dla zaawansowanego raportowania.

PatchFilesFolder

C:\ProgramData\G DATA\AntiVirus ManagementServer\Patches

Lokalizacja plików modułu PatchManager.

LinuxRepoFolder

C:\ProgramData\G DATA\AntiVirus ManagementServer\LinuxRepo

Lokalizacja plików repozytorium Linux i MacOS.

InstallPackagesFolder

C:\ProgramData\G DATA\AntiVirus ManagementServer\InstallPackages

Lokalizacja pakietów instalacyjnych tworzonych za pomocą G DATA Administrator.

Przykład
<group name="Folder">
  <setting name="LogFileFolder" type="string" value="C:\ProgramData\G DATA\AntiVirus ManagementServer\Log" />
  <setting name="QuarantineFolder" type="string" value="C:\ProgramData\G DATA\AntiVirus ManagementServer\Quarantine" />
  <setting name="UpdateDistributionFolder" type="string" value="C:\ProgramData\G DATA\AntiVirus ManagementServer\Updates" />
  <setting name="InternetUpdatePgmFolder" type="string" value="C:\Program Files (x86)\G Data\G DATA AntiVirus ManagementServer" />
  <setting name="BackupFolder" type="string" value="C:\ProgramData\G DATA\AntiVirus ManagementServer\Backup" />
  <setting name="DBBackupFolder" type="string" value="" />
  <setting name="AdvancedReportingFolder" type="string" value="AdvancedReporting" />
  <setting name="PatchFilesFolder" type="string" value="C:\ProgramData\G DATA\AntiVirus ManagementServer\Patches" />
  <setting name="LinuxRepoFolder" type="string" value="C:\ProgramData\G DATA\AntiVirus ManagementServer\LinuxRepo" />
  <setting name="InstallPackagesFolder" type="string" value="C:\ProgramData\G DATA\AntiVirus ManagementServer\InstallPackages" />
</group>

Rodzaj serwera: <group name="Server">

Ustawienia te określają, czy ManagementServer działa jako serwer główny, zapasowy czy podrzędny.

Konfigurowalne parametry: "MainMms", "SubnetMms" i "IsSecondaryMMS". Możliwe są następujące kombinacje:

 • Jeśli IsSecondaryMMS zawiera <True> jako wartość, usługa G DATA Management Server działa jako serwer zapasowy.

 • Jeżeli IsSecondaryMMS zawiera <False> i SubnetMms nie jest pusty, to usługa G DATA Management Server działa jako serwer podrzędny.

 • We wszystkich innych kombinacjach G DATA Management Server działa jako serwer główny

Przykład (ustawienia dla serwera głównego)
<group name="Server">
  <setting name="MainMms" type="string" value="MAINSERVER" />
  <setting name="SubnetMms" type="string" value="" />
  <setting name="IsSecondaryMMS" type="bool" value="False" />
</group>

Edycja: <group name="Edition">

Grupa parametrów obecnie nieużywanych.

Patch Management: <group name="Patch">

Ustawienia modułu PatchManager.

Opcja Wartość domyślna Znaczenie

CopyPatchesFromOldPatchFolder

True

Kopiuje istniejące poprawki pobrane za pomocą starszej wersji serwera do bieżącej lokalizacji.

UpdateClientPatchServerLog

0

Maska bitowa określająca typ logów wyświetlanych w zakładce Serwer > Logi serwera w G DATA Administrator: Brak (0); Logi zleceń wykrywania oprogramowania (1); Logi zleceń dystrybucji oprogramowania (2).

UpdateClientPatchStateIntervalMinutes

1

Określa częstotliwość aktualizacji stanu poprawek do serwera zarządzającego G DATA Management Server.

AutoPatchJobsBatchSizeDaily

5000

Liczba automatycznych zleceń, które mogą istnieć jednocześnie w ciągu dnia.

AutoPatchJobsRetryDays

7

Liczba dni, po których podejmowana jest ponowna próba aktualizacji przez automatyczne zadania patchowania.

AutoPatchJobsBatchSizeNightly

10000

Liczba automatycznych zleceń, które mogą istnieć jednocześnie w ciągu nocy.

ImportTaskAndPolicyPatches

False

Parametr do celów wewnętrznych. Nie powinien być zmieniany.

Przykład
<group name="Patch">
  <setting name="CopyPatchesFromOldPatchFolder" type="bool" value="True" />
  <setting name="UpdateClientPatchServerLog" type="int" value="0" />
  <setting name="UpdateClientPatchStateIntervalMinutes" type="int" value="1" />
  <setting name="AutoPatchJobsBatchSizeDaily" type="int" value="5000" />
  <setting name="AutoPatchJobsRetryDays" type="int" value="7" />
  <setting name="AutoPatchJobsBatchSizeNightly" type="int" value="10000" />
  <setting name="ImportTaskAndPolicyPatches" type="bool" value="False" />
</group>

Sieć: <group name="Network">

Ustawienia parametrów sieciowych.

Opcja Wartość domyślna Znaczenie

DisableActiveDirectorySearch

False

Wyłączenie synchronizacji Active Directory.

IPv6Mode

0

Określa czy tryb IPV6 w G DATA Management Server jest włączony (1) czy wyłączony (0).

ListenIPAddress

<pusty>

Alternatywny adres IP G DATA Management Server.

AdminPort

0

Port do komunikacji TCP z G DATA Administrator. Można wprowadzić dowolny numer portu. Wartość 0 oznacza domyślny port 7182. Po zmianie wartości, podczas logowania do G DATA Administrator należy używać adresu serwera w formacie serwer:port.

TestLinks

False

Parametr do celów wewnętrznych. Nie powinien być zmieniany.

ClientHttpPort

80

Port do komunikacji TCP. Można wprowadzić dowolny numer portu.

ClientHttpsPort

443

Port do komunikacji TCP z klientami systemu Linux/Mac. Można wprowadzić dowolny numer portu (Uwaga: po zmianie portu należy uaktualnić konfigurację klienta Linux/Mac). Szczegółowa instrukcja znajduje się tutaj: Konfiguracja portu HTTPS serwera zarządzającego G DATA Management Server.

MaxHttpIdleTimeSeconds

0

Maksymalny czas pomiędzy żądaniem a odpowiedzią, dla którego gniazdo pozostaje otwarte. Należy zmieniać tylko w przypadkach problematycznych w porozumieniu z pomocą techniczną G DATA.

MinClientHandshakeVersion

1

Parametr do celów wewnętrznych. Nie powinien być zmieniany.

ClientHandshakeTimeoutSeconds

5

Limit czasu dla handshake’u pomiędzy G DATA Security Client a G DATA Management Server. Należy zmieniać tylko w przypadkach problematycznych w porozumieniu z pomocą techniczną G DATA.

HttpWebApiTimeoutSeconds

300

Limit czasu dla żądań HTTP. Należy zmieniać tylko w przypadkach problematycznych w porozumieniu z pomocą techniczną G DATA.

HttpsWebApiTimeoutSeconds

300

Limit czasu dla odpowiedzi HTTPS. Należy zmieniać tylko w przypadkach problematycznych w porozumieniu z pomocą techniczną G DATA.

Przykład
<group name="Network">
  <setting name="DisableActiveDirectorySearch" type="bool" value="False" />
  <setting name="IPv6Mode" type="int" value="0" />
  <setting name="ListenIPAddress" type="string" value="" />
  <setting name="AdminPort" type="int" value="0" />
  <setting name="TestLinks" type="bool" value="False" />
  <setting name="ClientHttpPort" type="int" value="80" />
  <setting name="ClientHttpsPort" type="int" value="443" />
  <setting name="MaxHttpIdleTimeSeconds" type="int" value="0" />
  <setting name="MinClientHandshakeVersion" type="int" value="1" />
  <setting name="ClientHandshakeTimeoutSeconds" type="int" value="5" />
  <setting name="HttpWebApiTimeoutSeconds" type="int" value="300" />
  <setting name="HttpsWebApiTimeoutSeconds" type="int" value="300" />
</group>

Ustawienia ogólne: <group name="General">

Inne ustawienia ogólne.

Opcja Wartości domyślne Znaczenie

MaxUpdateThreads

1000

Parametr obecnie nieużywany.

MaxSubnetUpdateThreads

100

Maksymalna liczba serwerów podrzędnych, które mogą jednocześnie połączyć się z serwerem G DATA Management Server w celu aktualizacji lub synchronizacji.

PerformStartupDBCheckAndRepair

True

Usuwa zbędne wpisy w bazie danych podczas uruchamiania usługi "ManagementServer".

DisplayLicenseLimit

True

Wyświetla liczbę dozwolonych licencji oraz datę wygaśnięcia w module zarządzania licencją.

MaxParallelClientInstallation

5

Maksymalna liczba klientów, którzy mogą być zainstalowani zdalnie jednocześnie. Duże liczby mogą prowadzić do przeciążenia sieci. Minimum 5, maksimum 1000.

SyncReportDays

90

Maksymalny wiek (w dniach) raportów synchronizowanych pomiędzy serwerem głównym i podrzędnym.

SyncNumberOfRowsPerBatch

200

Liczba wierszy bazy danych na partię do synchronizacji pomiędzy serwerem głównym a podrzędnym (wpływa na wydajność i nie powinna być mniejsza niż 100).

SoftwareInventoryEnabled

True

Synchronizacja danych inwentaryzacyjnych oprogramowania klienckiego z serwera podrzędnego do głównego serwera zarządzającego. Jeśli używana jest bardzo duża liczba serwerów podrzędnych, może to mieć wpływ na wydajność sieci. Funkcja ta może być wyłączona.

QueryPageSize

10000

Parametr wpływa na wydajność w przypadku zapytań do dużych baz danych. Wysoka liczba zwiększa początkowy czas oczekiwania, ale zmniejsza całkowity czas oczekiwania. Zmniejszenie liczby skraca początkowy czas oczekiwania, ale wydłuża całkowity czas oczekiwania.

GCLargeObjectHeapCompactionDailyHour

5

Parametr obecnie nieużywany.

CheckFeatureLanguageCode

True

Parametr do celów wewnętrznych. Nie powinien być zmieniany.

ShowLastActiveUser

True

Określa czy w programie G DATA Administrator ma być wyświetlany ostatni aktywny użytkownik na kliencie.

MinFullBackupsToKeep

3

Określa, ile kopii zapasowych ma być przechowywanych.

EnableDatabaseWriteCache

True

Parametr optymalizujący operacje wstawiania do dużych tabel. Nie powinien być zmieniany.

PercentageThresholdFreeSpace

10

Określa, od jakiej wartości procentowej pozostałego miejsca na dysku twardym ma być wysyłany komunikat alarmowy, jeśli dysk twardy grozi zapełnieniem (od wersji 15.2).

Przykład
<group name="General">
  <setting name="MaxUpdateThreads" type="int" value="1000" />
  <setting name="MaxSubnetUpdateThreads" type="int" value="100" />
  <setting name="PerformStartupDBCheckAndRepair" type="bool" value="True" />
  <setting name="DisplayLicenseLimit" type="bool" value="True" />
  <setting name="MaxParallelClientInstallation" type="int" value="5" />
  <setting name="SyncReportDays" type="int" value="90" />
  <setting name="SyncNumberOfRowsPerBatch" type="int" value="200" />
  <setting name="SoftwareInventoryEnabled" type="bool" value="True" />
  <setting name="QueryPageSize" type="int" value="10000" />
  <setting name="GCLargeObjectHeapCompactionDailyHour" type="int" value="5" />
  <setting name="CheckFeatureLanguageCode" type="bool" value="True" />
  <setting name="ShowLastActiveUser" type="bool" value="True" />
  <setting name="MinFullBackupsToKeep" type="int" value="3" />
  <setting name="EnableDatabaseWriteCache" type="bool" value="True" />
  <setting name="PercentageThresholdFreeSpace" type="int" value="10" />
</group>